Våre toppsaker

21.06.2021

Medlemmenes talerør
Gjennom medlemsdialog er vårt mål å fremme de sakene våre medlemmer er opptatt av. Toppsakene våre er basert på dialog, medlemsundersøkelser og vår strategi «LØFTE». De er dagsaktuelle og langsiktige.


Kraft når vi trenger det

Den største barrieren for grønn omstilling og ny industri i vår region, er manglende kapasitet i strømnettet. På litt lengre sikt er det også tilstrekkelig kraftproduksjon. Vi trenger å bygge ny kapasitet både i nett og produksjon for å legge grunnlag for ny, grønn industri og nye arbeidsplasser i vår region.

Derfor jobber vi for:

 • Raskere utbygging av tilstrekkelig strømnett

 • Ny fornybar kraftproduksjon

 • Fortgang i arbeidet med vindkraft til havs

Trygg og rask fremkommelighet
Vår største konkurranseulempe har vært dårlig infrastruktur. Det er en utfordring for reisende, for bedrifter, for gods som skal frem og for de som skal ferdes trygt. Vi trenger gode forbindelser mot nord, sør og øst for å gjøre ferdselen trygg og effektiv. Samtidig må vi redusere utslipp. Da må også transportrelaterte utslipp reduseres. Her spiller elektrifisering og for eksempel bybanen en vesentlig rolle.

Derfor jobber vi for:

 • K5 Bergen-Voss, trygg vei og bane, Hordfast for å koble sammen Vestlandet, Ringvei Øst for å lede trafikken utenom sentrum

 • Videre utbygging av bybanen

 • Grønn omstilling i samferdsel

Bedre byutvikling
Vi ønsker en attraktiv region med en by der det er attraktivt å bo og jobbe. Byggenæringen er den største fastlandsnæringen i Norge. Effektiv og forutsigbar saksbehandling med høy kvalitet er avgjørende for å realisere prosjektene som skal skape gode byrom og attraktivitet.

Derfor jobber vi for:

 • Mer forutsigbar og raskere saksbehandling i plan- og byggesaker

 

Konsekvenser av krigen i Europa og ettervirkninger av pandemien
Verdi- og logistikkjeder utfordres av etterdønningene av pandemien og krigen i Ukraina. Stigende priser, leveranseproblemer og vanskeligheter med å få tak i kvalifisert personell er utfordringer mange møter. Økte skatter eller sterkere begrensninger for eksempel på innleie bidrar til å øke utfordringene, og forsterke vanskelighetene med å få riktig kompetanse og nok arbeidskraft.

Derfor jobber vi for:

 • At offentlige kontraktspartnere viser forståelse for ekstreme utslag i pris og levering og kommer sine leverandører i møte

 • At myndighetene viser forsiktighet med å innføre nye restriksjoner og belastninger på næringslivet som for eksempel økt formueskatt og begrensninger på innleie av arbeidskraft.


Har du saker du mener vi burde ta opp? Ta kontakt og delta på våre møter!

Marit Warncke
Marit Warncke
Administrerende direktør

chat_bubble_outline + 47 907 65 300
Tom-Christer Nilsen
Tom-Christer Nilsen
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 924 50 196