Startet veiprosjektene, vil være med på realiseringen

21.02.2022

- I min tidligere jobb var jeg med å starte planprosessen for veiene i regionen som nå ligger i NTP. Nå får jeg mulighet til å følge opp at dette arbeidet fullføres, sier Helge Eidsnes. Den tidligere regionvegsjefen, nå lufthavnsjef, er den nye lederen for Ekspertgruppe Transport i Bergen Næringsråd.

Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2034 ga god uttelling med store og viktige samferdselsprosjekter i Bergensregionen. Bygging av disse veiene er avgjørende for å øke konkurransekraften i næringslivet og gi vår region like gode muligheter som andre deler av landet.

- Men suksess i NTP er ikke nok. Vi må jobbe målrettet for at våre prosjekter også har en fremtredende plass i vegvesenets gjennomføringsplan, og at det kommer midler i de årlige statsbudsjettene framover. Det er her Bergen Næringsråd har en viktig rolle, og dette er vår høyest prioriterte jobb i ekspertgruppen, sier Eidsnes.

Gode bo- og arbeidsregioner
Næringslivet er avhengig av å få råvarer inn og ferdige produkter ut. Til det trenger vi både veier, gode havner og god jernbanetransport. I tillegg skal medarbeiderne på jobb igjen etter korona, og da må pendlerregionene prioriteres.

- Gjennom næringsrådets ekspertgruppe har vi jobbet for å få på plass vei mot vest (Sotrasambandet), vei mot sør (Bergen- Os og Hordfast), vei mot øst (Ringvei Øst og Arna-Voss) og vei mot nord (Nordhordlandstunnelen). I tillegg medfører det også muligheter for økning i kollektivfelt, bedre pendlermuligheter mot øst med toget, og gode forbindelser vest, sør og nord når Bybanen er fullført.

- Derfor har vi også en svært kvalifisert ekspertgruppe med aktører både fra kollektivtransport, godstransport på sjø og land, togtransport og luftfart.

Godstransport må få bedre vilkår
- De siste årene har det blitt stadig tydeligere at godstransporten har magre kår i vår region. Det finnes ikke en godsplan for Bergensregionen, heller ikke en plan for å etablere et godsknutepunkt. I dag er jernbanen i sentrum, havnen skal til Ågotnes og biltransporten etablerer seg på ulike terminaler i Bergen sør. Dette er uheldig både når det gjelder kostnader, effektivitet og bærekraft.

- Derfor ønsker ekspertgruppen at det jobbes fram en plan for mer samling av godsaktørene, og samtidig en plan for hvordan godset i Bergen sentrum håndteres. Det bør snart utarbeides en plan for når jernbaneterminalen for gods skal ut fra Nygårdstangen.

Bærekraft og veikart for grønn transport
- Bergen Næringsråd lanserte «Veikart for grønn transport» i 2016 for å sette mål for hva næringsliv og det offentlige burde gjøre. Nå i 2022 holder vi på med en ny versjon der vi gir status og setter nye mål. Så langt ser det ut til at regionen har overprestert. Det gjelder både for privatbiler, busser og ferger, der vi på alle sektorene er norgesmester på elektrifisering. Men også her henger vi etter på gods. Det er ikke ladestasjoner for store kjøretøy og ikke tilrettelagt for hydrogen. I veikartet vil vi skissere behovene framover og samtidig gi kommunene et verktøy for når ulike tiltak må gjennomføres for at regionen skal nå sine utslippsmål.

Du jobber nå i flysektoren. Hvordan er status der nå i en koronaperiode?

- Luftfarten står fortsatt i en stor krise. Samtidig har luftfarten endret seg gjennom Covid. Bergen lå svært godt an med et meget godt rutetilbud før krisen og vi har rykket betydelig tilbake. Nå jobber vi hardt får å få opp igjen rutetilbudet og vi er på god vei. Vi har nettopp revitalisert det gode lokale partnerskapet i FlyBGO for å få tilbake viktige ruter for nærings- og reiselivet på Vestlandet.

- Det positive er at vi opplever at Bergen har høy interesse, både nasjonalt og internasjonalt. Widerøe har gjort Bergen til hub for deres aktivitet, og de legger stadig mer aktivitet hit. SAS Link er et nytt SAS-selskap med mindre fly som er under etablering. Bergen lufthavn blir på vårparten deres første base i Norge.

- Men, det er viktig at regionens næringsliv nå kjenner sin besøkelsestid og bruker de gode flytilbudene, ellers forsvinner de nok igjen.

- Jeg vil gjerne trekke fram at luftfarten også er en pådriver for bærekraftige transportløsninger, og alle selskaper jobber med det. Det mest nærliggende for Bergen lufthavn er arbeidet med å tilrettelegge for elektrifiserte fly på ruten mellom Bergen og Stavanger. Målet er at denne ruten skal bli den første kommersielle el-flyruten i Europa, allerede fra 2026. Her er det viktig at næringslivet og offentlige virksomheter både i Bergen og Stavanger samarbeider godt for å få dette til.