Vil ha bybanen i Åsaneveien (Helleveien)

01.01.0001

Vil ha bybanen i Åsaneveien (Helleveien)

Valg av bybaneløsning i Sandviken handler ikke om trasevalg, men om helt ulike prinsippløsninger for transportnett, miljø, sårbarhet og byutvikling.  Derfor vil vi sterkt anbefale at alternativ 4Bc legges til grunn som løsning for Sandviken.

Bergen Næringsråd har gjennom alle år vært pådriver for at Bybanen skal være hovedtransportåre i kollektivtransporten i Bergen. Derfor har vi også støttet at Bybanen skal videreføres til alle bydeler.

Bybane i dagen
Det har i alle utbyggingsprosjektene vært en tematikk for om Bybanen skal være gå i dagen eller om den bør legges i tunnel. Vi støtter at Bybanens grunntanke har vært en synlig bane som er lett tilgjengelig. Der det er mulig bør biltrafikken legges i tunnel, og Bybanen ha fortrinnsrett i dagen. Dette mener vi også må være hovedregelen for Bybanen gjennom Ytre Sandviken. Vi ønsker derfor at byrådet velger alternativ 4Bc med bybane, sykkelvei og lokalvei på dagens firefelts motorvei, og der biltrafikken legges inn i en forlenget Fløyfjellstunnel.

Mer enn et trasevalg
Valg av bybaneløsning i Ytre Sandviken er mer enn et trasevalg. Det står mellom helt ulike prinsipper for hvordan transportsystemet i området skal fungere.
Bergen Næringsråd ser at alternativ 4Bc gir store fordeler fremfor andre alternativ når det gjelder å redusere sårbarheten i transportnettet. Ved å legge motorveien i fjell og etablere bybanetrase, sykkelvei og lokalvei i dagen får transportsystemet fire bein å stå på; hovedvei, lokalvei, bybanetrase og sykkelvei. Alle andre bybanealternativ har ikke sammenhengende lokalvei og dermed bare tre bein å stå på. Sykkelveien i de andre alternativene vil dessuten være svært lite attraktiv på strekningen Eidsvåg-Sandviken, tett på motorveien.

Fleksibilitet for næringstransport i sentrum
For å få helt bilfritt over Torget må det bygges Bymiljøtunnel. Men for næringslivets vedkommende er vi svært komfortabel med en løsning som innebærer store bilfrie områder, samtidig som det er en tilgjengelig lokalvei over Torget som binder sammen sentrum. Dette gir en fleksibilitet for næringstransporten som er viktig, og vi unngår lange omkjøringsveier som belaster Sandviken, eksempelvis for varelevering internt i sentrum.
Betydningen av et mer robust transportnett og byutviklingsmuligheter som alternativ 4Bc vil gi på nordre innfartsåre, vurderer vi som like viktig som å også å gjøre Torget helt bilfritt.

Les hele vår begrunnelse her

 

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 995 16 511