Når ikke klimamålet

14.09.2022

Transportsektoren i Bergensregionen klarer ikke å bli utslippsfri i 2030. Det viser en ny rapport som Flowchange har utarbeidet for Bergen Næringsråd.  Rapporten slår fast at transportbransjen i Bergen er kommet langt på grønn omstilling, men at det kun er mulig å klare 70% utslippskutt til 2030.

Rapporten «Veikart for grønn transport i Bergensregionen» ble lagt fram på Transport- og logistikkdagen i Bergen den 6. september. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra ekspertgruppe Transport i Bergen Næringsråd og gir en status fra forrige veikart fra 2016, samtidig som den skisserer tiltak som må innføres de kommende år.

Statusgjennomgangen viser at:

 • Bergen er verdensmester i elbilandel.
 • El-varebiler viser positiv utvikling.
 • Antall bilreiser er redusert med 7% fram til 2020 (før pandemien).
 • Busstrafikken på god veg til å bli fossilfri.
 • Antall kollektivreiser har økt i tråd med målet fram til 2020.
 • Godsvolumet i regionen har økt, og Bergensbanens godstrafikk viser positiv utvikling
 • Bergen havn på god vei til å bli fossilfri
 • Bergen lufthavn har halvert klimautslipp i lufthavndriften.
 • Lastebiler henger etter pga få ladepunkt og manglende støtte til biodrivstoff

Klarer 70% utslippskutt
Hovedkonklusjonen i rapporten er svært klar. Det er ikke mulig å bli utslippsfri til 2030.  Hovedgrunnen til denne er at det går for seint med grønn omlegging for store kjøretøy, og at påbudet om kun salg av utslippsfrie personbiler fra 2025 ikke gir umiddelbart resultat. Eksisterende bensinbiler og dieselbiler vil fortsatt være vanlige i bruk minst 10 år etter innføring av krav til nye kjøretøy.

 

Tiltak må iverksettes

Ifølge rapporten er det en rekke tiltak som må iverksettes for at det skal være mulig å klar 70% kutt. Alle disse tiltakene er beskrevet i rapporten, men noen av hovedkonklusjonene er:  

 • Det må oppnås nullutslipp fra personbiler i Bergen sentrum
 • All kollektivtrafikk skal være fossilfri
 • Det må etableres 10 energistasjoner for fossilfritt drivstoff for tunge kjøretøy
 • Det må etableres en bylogistikkplan for å koordinere varetransporten på en bedre og unngå for mange terminaler
 • Ringvei Øst må etableres for å redusere gjennomgangstrafikk i Bergen sentrum

Hva må til?
«Veikart for grønn transport» konkluderer med at det er behov for en felles gjennomføringsplan for regionen, og at ansvaret er fordelt mellom myndigheter og næringslivet selv. Derfor trengs det et prosjektsamarbeid om grønne løsninger mellom næringsliv, kommunene, fylket og staten der man i fellesskap blir enig om mål, virkemidler og konkrete tiltak.

Handlingsplanen finner du her.

Hele planen finner du her.

Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511