Vårt bærekraftsarbeid

16.07.2018

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse. Se alle mål og delmål her 


Bergen Næringsråd tar bærekraftsmålene på alvor! 

Vi er en ambassadør for bærekraftig næringsliv og utvikling, og er medlem i SKIFT – næringslivets klimaledere. Sammen er vi en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Gjennom samarbeidet har vi blant annet signert følgende forpliktelser:

Grønnvaskingsplakaten
10 prinsipper for grønt innkjøpsvett
Næringslivsoppropet for økt CO2-avgift
10 prinsipper for sirkulært næringsliv