Byutvikling

10.12.2018

Ressursgruppe Byutvikling har som formål å bidra til at Bergen blir den beste byen å bo, leve og arbeide i. Ressursgruppen vil bidra til en by- og regionalutvikling som tilrettelegger best mulig for bærekraftig vekst i boliger, næring og infrastruktur. Det er et prioritert mål at Bergen kommune skal gi forutsigbare betingelser, like gode rammevilkår som resten av landet, og en effektiv saksbehandling.

Ressursgruppe Byutvikling har valgt en strategi som forutsetter en åpen dialog med Bergen kommune. Gjennom 2018 ble dette realisert dels gjennom tradisjonell saksbehandling og møtevirksomhet, dels gjennom uformelle kanaler. Denne strategien er så langt videreført i 2019.

VIKTIGE SAKER I 2018

 • En mer overordnet og mindre detaljert KPA (kommuneplanens arealdel)
  KPA preget mye av virksomheten i Ressursgruppe Byutvikling gjennom 2018. KPA tar til orde for en nokså radikal fortettingspolitikk i syv utvalgte soner, og RG Byutvikling har i den offentlige debatten løftet frem viktige temaer knyttet til næring, parkering, byggeskikk og byggehøyder. Det er i alt avgitt tre høringsuttaler om planen, dels med god oppmerksomhet i media. I 2019 er dialogstrategien videreført, og det er gjennomført flere konstruktive møter med byutviklingsbyråden og kommunens fagavdeling.

 • Raskere plan- og byggesaksbehandling i Bergen

 • Bedre tillit og samarbeidsklima mellom Bergen kommune og private aktører

 • «10 på 10» – Initiativ for raskere fortetting av det sentrale Bergen. 10.000 boliger de neste 10 årene

 • Raskest mulig utbygging av Bybanen

 • Byarena.
  Ressursgruppe Byutvikling bidro til at behovet for en byarena ble eksplisitt nevnt i den politiske plattformen til Schjelderup-byrådet, som tiltrådte høsten 2015. Bergen Næringsråd er vertskap for Byarenagruppen, der aktører fra kultur, idrett og næring møter byrådet. Denne gruppen ble trukket frem da byrådslederen i januar 2019 gikk inn for Nygårdstangen og Kokstad som aktuelle byarenatomter.

FOKUSOMRÅDER

 • FNs bærekraftmål nr 11: Bærekraftige byer og samfunn

 • En mer overordnet og mindre detaljert KPA (Kommuneplanens arealdel)

 • Raskere og mer forutsigbare planprosesser i Bergen kommune

 • Aktivt fremme næringens interesser gjennom et år preget av lokal valgkamp

 

Ressursgruppemedlemmer

Jorunn Nerheim - ressursgruppeleder
Regiondirektør
OBOS

Thor Småbrekke
Konsernleder
Constructa

Fredrik Barth
Styreleder og gründer
Vill Urbanisme

Nancy Jøssang
Daglig leder
Opus

Tor Instanes
Administrerende direktør
GC Rieber Eiendom

Montserrat Telseth
Divisjonsleder
Rambøll

Ingse Galtung Døsvig
Administrerende direktør
Bara Eiendom

Stig J. Harris
Advokat/partner
Advokatbyrået Harris

Gro Boge
Administrerende direktør
DNB Næringseiendom

Håvard Fjæreide
Divisjonsdirektør
Frydenbø Eiendom AS

Roy-Eddy Lie
Eiendomssjef
Lie-gruppen

Marie Therese Haukeland
Daglig leder
Heldal Eiendom

Ole H. Kleppe
Konserndirektør eiendomsutvikling
BOB

Tor Fredrik Müller
Daglig leder
EGD Property 

 

Sturla Hjelmervik
Leder Bergen
Entra

Asbjørn Algrøy 
Administrerende direktør
Marin Eiendomsutvikling

 

 

 

Jorunn Nerheim
Jorunn Nerheim
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 922 51 701
Espen Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600

Videogalleri byutvikling

Richard Florida om Bergen

Hvor bør en byarena ligge?

Store planer for Dokken

Harald Schjelderup om byarena

Frank Nes om byarena