Byutvikling

10.12.2018

Ressursgruppe Byutvikling skal bidra til at bergensregionen blir den beste byregionen å bo, leve og arbeide i. Ressursgruppen vil bidra til en by- og regionalutvikling som tilrettelegger best mulig for vekst i boliger, næring og infrastruktur. Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft skal legges til grunn for utviklingen. Det er et prioritert mål at Bergen kommune skal gi forutsigbare betingelser, minst like gode rammevilkår som resten av landet, og en effektiv saksbehandling.

Ressursgruppe Byutvikling vil arbeide for at Bergen blir en 1,5 graders by og har blinket ut FNs bærekraftsmål nr 11: Bærekraftige byer og samfunn.

Ressursgruppe Byutvikling viderefører en strategi som forutsetter en åpen og konstruktiv dialog med Bergen kommune. Målet er mer tillit og et bedre samarbeidsklima mellom Bergen kommune og private aktører. Samtidig skal ressursgruppen løfte frem og synliggjøre private aktørers interesser.

VIKTIGSTE SAKER I 2019

 • Forutsigbare rammevilkår er helt avgjørende for våre medlemmer. En raskere plan- og byggesaksbehandling i Bergen ville vært et vesentlig bidrag.

 • KPA (kommuneplanens arealdel) krevde mye arbeid også i 2019. En egen arbeidsgruppe, bestående av Stig J. Harris, Marie Therese Haukeland, Tor Instanes, Nancy Jøssang, Ole Herbrand Kleppe, Jorunn Nerheim, Tore Johan Smidt og Espen Børhaug, utarbeidet en lang rekke konkrete endringsforslag som ble presentert i møter med byutviklingsbyråden og kommunens fagavdeling om KPA. Ressursgruppen deltok i flere høringsrunder om KPA. Vi hadde også møter med politikere i bystyret. Planen ble vedtatt i bystyret den 19.juni, uten at våre endringsforslag og innspill var imøtekommet i særlig grad. Ressursgruppe Byutvikling arbeidet aktivt for en mer overordnet plan, i samsvar med det bystyret i sin tid bestilte. KPA-en ble likevel den svært detaljrike planen vi advarte mot.

 • Ressursgruppe Byutvikling var representert på kommunale innspillmøte om tre strategiplaner. Arkitekturstrategien og kulturminnestrategien utfordret i mindre grad private interesser. «Strategi for sjøfronten i Bergen – sentrale deler» legger derimot føringer for strandsonen fra Hegreneset til Laksevåg. Vi er positive til hovedgrepet – en gjennomgående promenade langs sjøfronten – men også denne planen er for detaljert, som KPA-en den er ment å supplere. Ressursgruppe Byutvikling påpeker at det også her har vært krevende å komme med synspunkter tidlig nok i prosessen.

 • Næringslivet får anledning til å uttale seg etter at viktige premisser tilsynelatende er lagt. Viljen til reell dialog er ikke svært fremtredende fra Bergen kommunes side.

  Ønsket om en åpen og konstruktiv dialog med Bergen kommune har preget arbeidet. Et av gruppens møter ble i oktober lagt til plan- og bygningsetatens nye lokaler, og vi satte pris på å bli invitert dit. Vi synes også det er positivt at Bergens nye byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke, har tatt seg tid til å møte Ressursgruppe Byutvikling ved flere anledninger.

 • Byrådsplattformen, som ble presentert i oktober, er ambisiøs på byutviklingsområdet. Følges denne opp i praksis, kan vi håpe at de neste fire årene blir preget av gjennomføring, og ikke bare planer.

 

FOKUSOMRÅDER 2020

 • Bærekraft må gis konkurransefortrinn. Grønne bygg og løsninger må premieres av Bergen kommune gjennom incentivordninger

 • Tidligere involvering i plan- og strategisaker


Viktige saker som vi ønsker å måle oppnåelsen av:

 • Kartlegging av kommunal og statlig praksis, KPA (Kommuneplanens arealdel)

 • Raskere fortetting av det sentrale Bergen, gjennom nye boliger og arbeidsplasser.

 • Bedre tillit og samarbeidsklima mellom Bergen kommune og private aktører, med vekt på gjensidig respekt, veiledning og løsningsfokus

 

Ressursgruppemedlemmer

Jorunn Nerheim - ressursgruppeleder
Regiondirektør
OBOS

Harald Schjelderup
Konsernsjef 
BOB

Fredrik Barth
Arkitekt
Vill Arkitektur

Nancy Jøssang
Daglig leder
Opus

Tor Instanes
Administrerende direktør
GC Rieber Eiendom

Montserrat Telseth
Divisjonsleder
Rambøll

Ingse Galtung Døsvig
Administrerende direktør
Bara Eiendom

Stig J. Harris
Advokat/partner
Advokatbyrået Harris

Gro Boge
Administrerende direktør
DNB Næringseiendom

Håvard Fjæreide
Divisjonsdirektør
Frydenbø Eiendom AS

Roy-Eddy Lie
Eiendomssjef
Lie-gruppen

Marie Therese Haukeland
Daglig leder
Heldal Eiendom

Thor Småbrekke
Konsernleder
Constructa

Tor Fredrik Müller
Daglig leder
EGD Property 

 

Sturla Hjelmervik
Leder Bergen
Entra

Asbjørn Algrøy 
Administrerende direktør
Marin Eiendomsutvikling

 

 

 

Jorunn Nerheim
Jorunn Nerheim
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 922 51 701
Espen Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600

Videogalleri byutvikling

Richard Florida om Bergen

Hvor bør en byarena ligge?

Store planer for Dokken

Harald Schjelderup om byarena

Frank Nes om byarena