Byutvikling

27.01.2022

Ekspertgruppe Byutvikling skal bidra til at Bergensregionen blir den beste byregionen å bo, leve og arbeide i. Gruppen vil bidra til en by- og regionalutvikling som tilrettelegger best mulig for vekst i boliger, næring og infrastruktur. Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft skal legges til grunn for utviklingen. 

En god og bærekraftig utvikling av byen og regionen forutsetter at plan- og byggesaksprosesser fungerer. Gjennom hele 2021 har Ekspertgruppe Byutvikling arbeidet for en mer effektiv og forutsigbar saksbehandling. Brukerundersøkelsen, som ble gjennomført i samarbeid med Bergen kommune, viser at det er en lang vei å gå før vi er i mål. En løsningsorientert dialog er avgjørende, og slik vil det også være i 2022.

På oppdrag fra Bergen Næringsråd og Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen kommune, gjennomførte Asplan Viak i mai og juni en undersøkelse blant aktører i private plan- og byggesaker. Brukerne er relativt fornøyd med servicenivå, imøtekommenhet og kvaliteten på informasjonen som gis i den tidlige fasen av plan- og byggesaksprosessene. Langt mer negative er de når de blir bedt om å vurdere graden av likebehandling og forutsigbarhet i sakene de har vært involvert i. I plansaker mener 70 prosent av de spurte at prosessen er lite eller svært lite forutsigbar. Tilsvarende tall i byggesaker er 53 prosent.

Resultatet var nedslående. Men samarbeidet om undersøkelsen forutsatte også at man i fellesskap skulle finne forbedringspunkter. Dette arbeidet er ved inngangen til 2022 godt i gang, og dialogen med etatens ledelse er god. Den videre oppfølgingen må også inkludere kontakt med byrådet, som har et politisk ansvar for å sikre en forsvarlig saksbehandling i alle ledd.

VÅRE MÅL

 • Bærekraft må gi konkurransefortrinn ved at grønne bygg og løsninger premieres av Bergen kommune gjennom incentivordninger

 • Levende sentrum ved raskere fortetting av det sentrale Bergen

 • Bedre tillit og samarbeidsklima mellom Bergen kommune og private aktører

 • Raskere og mer forutsigbar plan- og byggesaksbehandling

 • Bybanen til Åsane må være ferdig regulert innen 2023

 • En konkurransedyktig byregion som tilrettelegger for vekst/omstilling gjennom handlekraftig byutvikling

 • Bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål nr 14: «Bærekraftige byer og samfunn»

Sturla Hjelmervik
Sturla Hjelmervik
Ekspertgruppeleder // Leder Bergen, Entra ASA

chat_bubble_outline +47 915 30 011
Espen Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600

 VIKTIGSTE SAKER I 2021

 • Felles brukerundersøkelse av plan- og byggesaksprosesser i Bergen kommune og aktiv dialog i forlengelsen av denne

 • Prosjekter med dokumentert bærekraft må gis fordeler. Det må etableres incentivordninger og settes en standard for miljøsertifisering el.l.

 • Raskere fortetting av det sentrale Bergen. Det er et stort behov for nye, bærekraftige boliger, arbeidsplasser, bedre tilgjengelighet, møteplasser og rehabilitering av eksisterende bygninger.

Andre saker det er jobbet med i 2021:

 • Oppfrisket strategien for gruppen som en del av strategiprosessen i Bergen Næringsråd

 • Satt på dagsorden «deling av offentlige data»

 • Etablert arbeidsgrupper for tre prioriterte områder:

  1: Tillit, 2: Bærekraft, 3: Deling av data

 • Deltakelse på Bransjedagen og Byutviklingskonferansen

 • Deltakelse i Råd for bærekraftig boligforsyning i Bergen

 • Overordnet strategi og arealstrategi for Dokken, bl.a. gjennom høringssvar og drøftingsmøte i samarbeid med Ekspertgruppe Marin

 • Avgitt høringssvar til regjeringens forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mm)

 • Laget BN Live (TV-sending) om utviklingen på Dokken


FOKUSOMRÅDER I 2022

 • Mer forutsigbare og effektive plan- og byggesaksprosesser i Bergen kommune. Videreføre en konstruktiv og åpen dialog med PBE og kommunens politiske ledelse.

 • Dokumentert bærekraft: Det må defineres bærekraftsmål som er enkle å måle, enkle for byggherrene å oppnå og som bidrar til å nå målene i Grønn strategi for Bergen kommune.

 • Deling av offentlige data: Måling av plan- og byggesaksprosesser, bevegelser i bolig- og næringsmarkedet etc.

 • En forutsigbar og effektiv utvikling av Mindemyren

 • Sirkulærøkonomi: Bergen kommune må stille tydeligere krav og bedre incentiver for sirkulær virksomhet

 

BN Live sendinger fra Ekspertgruppe Byutvikling i 2021:
05.02.21  Hva skjer på Dokken?


BN Live sendinger fra Ekspertgruppe Byutvikling i 2020:
24.04.20  Hvordan skaper vi nytt liv i sentrum?
29.05.20  Nå kommer byarenaen!
11.09.20  Skal det ikke bygges boliger i Bergen?

 

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER

Harald Schjelderup
Harald Schjelderup
Konsernsjef, BOB

Montserrat  Telseth
Montserrat Telseth
Divisjonsleder, Rambøll

Tor Småbrekke
Tor Småbrekke
Konsernleder, Constructa

Ingse Galtung Døsvig
Ingse Galtung Døsvig
Adm. direktør, Bara Eiendom

Fredrik Barth
Fredrik Barth
Arkitekt, Vill Arkitektur

Gro Boge
Gro Boge
Adm. direktør, DNB Næringseiendom

Tor Fredrik Müller
Tor Fredrik Müller
Daglig leder, EGD Property

Jorunn Nerheim
Jorunn Nerheim
Regiondirektør, OBOS

Håvard Fjæreide
Håvard Fjæreide
Divisjonsdirektør, Frydenbø Eiendom AS

Anita Nysæther Kristiansen
Anita Nysæther Kristiansen
Daglig leder, Backer Bolig AS

Stig J.  Harris
Stig J. Harris
Advokat/Partner, Advokatfirmaet Harris

Nancy Jøssang
Nancy Jøssang
Daglig leder, Opus

Tor Instanes
Tor Instanes
Adm. direktør, GC Rieber Eiendom

VIDEOGALLERI

Richard Florida om Bergen

Hvor bør en byarena ligge?

Store planer for Dokken