Marin

27.01.2022

Formålet til Ekspertgruppe Marin er å opprettholde og vedlikeholde Bergensregionen som marin hovedstad. Etableringen av prosjektet Havbyen Bergen er derfor svært viktig. Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune er mellom dem som har bevilget penger til prosjektet, som Ekspertgruppe Marin aktivt vil støtte og gi innspill til også i 2022. Det er særlig viktig å bidra til at alle private og offentlige aktører i havrelaterte næringer og ansvarsfelt samarbeider. Svært mange av disse aktørene er representert i ekspertgruppen.

Ekspertgruppe Marin skal arbeide for økt faktabasert kunnskap om sjømatnæringen. Gjennom 2021 har dette blant annet resultert i flere høringsuttalelser til saker av betydning for marin sektor. Gruppen har også engasjert seg sterkt for en bedre vestlandsk representasjon i offentlige råd og utvalg. Det var derfor positivt at utvalget for å se på tillatelsesordninger innen havbruk, som regjeringen oppnevnte i oktober, har fire medlemmer fra Vestland.

VÅRE MÅL

 • Bedre kunnskap om sjømatnæringen gjennom faktabasert informasjon som skal sikre bærekraftig vekst og utvikling

 • Bidra til økt kunnskap om og kjennskap til marin næring og bedre samhandling mellom forvaltning, akademia og næring

 • Bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål nr 14: «Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling»

 

VIKTIGSTE SAKER I 2021

 • Medvirkning til etablering av prosjektet Havbyen Bergen.

 • Medvirkning til etablering av Fjordtinget, en uformell rundebordskonferanse som samler folk fra næringsliv, forskning, forvaltning og politikk.

 • Overordnet strategi og arealstrategi, Dokken: Sikre gode rammebetingelser for samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet og nyetableringen av Akvariet.

 

Andre saker det er jobbet med

 • Oppfrisket strategien for gruppen som en del av strategiprosessen i Bergen Næringsråd

 • Høringssvar til regjeringen forslag om en prøveordning for rullerende maksimal tillatt biomasse innen havbruk

 • Styringsgruppen for Ocean Innovation Showroom - et visningssenter for havnæringene

 • Opprettelsen av en marin kompetansebank – en oversikt over svært dyktige fagpersoner som bør spilles inn når nye råd og utvalg oppnevnes

 • Drøftingsmøte om Arealstrategi for Dokken, i samarbeid med Ekspertgruppe Byutvikling

 

FOKUSOMRÅDER I 2022

 • Tydelig og synlig talerør i næringspolitiske saker av betydning for næringen

 • Synliggjøre sjømatnæringens sentrale rolle i det grønne skiftet, ikke minst i sammenheng med prosjektet Grøn Region Vestland.

 • Etableringen av prosjektet Havbyen Bergen

 • Gjennomføre en kartlegging av marin sektor i havregionen Bergen, eventuelt utvidet til andre havrelaterte næringer

 • Pådriver for en vellykket samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken

 • Pådriver for videre utvikling og oppbygging av den marine innovasjonsklyngen med utgangspunkt i Marineholmen

 • Reetableringen av Akvariet på Dokken

 • Kvotemeldingen for fiskeri

Krister Hoaas
Krister Hoaas
Ekspertgruppeleder // Samfunnskontakt, Lerøy Seafood

chat_bubble_outline +47 930 94 052
Espen Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER

Amund Måge
Amund Måge
Marin direktør, UiB

Vibeke  Juriks
Vibeke Juriks
Seniorrådgiver, Sweco

Hogne Tyssøy
Hogne Tyssøy
Forvalter, Bergen Equity

Anette Aase
Anette Aase
Kommunikasjonsdirektør, Fiskeridirektoratet

Nils Aadland
Nils Aadland
Samfunnskontakt, Salmon Group

Nina Stangeland
Nina Stangeland
Adm. direktør, NCE Seafood Innovation Cluster

Anders Milde Gjendemsjø
Anders Milde Gjendemsjø
Associate partner, McKinsey

Kristian Botnen
Kristian Botnen
Adm. direktør, Lingalaks

Marie Hauge
Marie Hauge
Kommunikasjonsdirektør, Havforskningsinstiuttet

Mons Alfred Paulsen
Mons Alfred Paulsen
Partner, Advokatfirmaet Thommessen

Rune Søvdsnes
Rune Søvdsnes
Banksjef havbruk, SpareBank 1 SR-Bank

Aslak Sverdrup
Aslak Sverdrup
Adm. direktør, Akvariet

Geir Anton Johansen
Geir Anton Johansen
Professor, Leder av Smart Ocean - Senter for forskningsdrevet innovasjon, UiB

Bjarne Haldorsen
Bjarne Haldorsen
Daglig leder, Lie-gruppen