Marin

24.03.2021

Formålet til Ekspertgruppe Marin er å opprettholde og vedlikeholde Bergensregionen som marin hovedstad. Vi skal bidra til bedre kunnskap om havbruksnæringen gjennom faktabasert informasjon.

Ekspertgruppen omfatter aktører fra sjømat, forskning og utdanning, rådgivning og finansiering. Det er et strategisk mål å tilrettelegge for økt kompetanse, verdiskaping og samhandling i marine næringer.

VIKTIGE SAKER I 2020

Aktivitetsnivået gjennom 2020 har vært noe lavere enn ønsket. Den fremste årsaken er at viktige møteplasser har vært nedstengt. Det har også hatt en viss innvirkning at flere av medlemmene i ekspertgruppe Marin representerer bedrifter som under pandemien er definert som samfunnskritiske. Det har vært gjennomført fire møter i gruppen.

Januarmøtet var lagt til Industrilaboratoriet (ILAB) på Marineholmen. Stiftelsen tilbyr 22 akvalaboratorier til forskning for både universitetsmiljøet og privat næringsliv. Nyest er RASLAB, 12 små RAS-moduler (resirkulerende akvakultursystemer) som skal brukes til forskning og pilotstudier knyttet til landbaserte anlegg for smolt og matfisk. I september møttes ekspertgruppen på Storeblå, visningssenteret som drives i fellesskap av Lerøy Seafood og Fiskerimuseet.

Ekspertgruppen har hatt besøk og fått nyttig informasjon fra flere aktører, blant annet FutureProof, et samarbeidsprosjekt om bærekraft og menneskerettigheter initiert av Rafto-stiftelsen og Bergen Næringsråd. Hensikten er blant annet å bygge en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter i Bergen. Arbeidet bygger på FNs Global Compact, verdens største nettverk for bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. Flere av regionens marine selskaper har internasjonale forsyningskjeder, og disse er en viktig målgruppe for arbeidet.

Gruppen er også orientert om Marin innovasjonsarena, hvor Bergen Næringsråd sitter i styringsgruppen. VIS og flere andre TTO-er (Technology Transfer Offices) i Norge deltar i et pilotprosjekt, hvor målet er å ta i bruk mesopelagisk fisk som bærekraftige ingredienser i fiskefôr.

Ekspertgruppe Marin var representert i en digital workshop om prosjektet i juni, hvor også næringsminister Iselin Nybø deltok.
Ekspertgruppe Marin skrev i 2020 på vegne av Bergen Næringsråd et høringssvar til Finansdepartementet om NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksvirksomhet.

Ekspertgruppe Marin er fortsatt sterkt involvert i North Atlantic Seafood Forum, og særlig delarrangementet Young Leaders Summit (YLS). Arrangementet i mars var vellykket, med en sterkt økende internasjonal deltakelse. For unge ledere i sjømatselskapene er tilretteleggingen av et internasjonalt nettverk av stor betydning. I 2021 blir trolig NASF og YLS gjennomført digitalt, men planleggingen er godt i gang, i samarbeid med YoungFish.

FOKUSOMRÅDER 2021

I 2021 er det ønskelig at ekspertgruppe Marin bidrar til at ambisjonene i Havbyen Bergen konkretiseres. Bergen kommune leder nå dette prosjektet, hvor alle havnæringene og en rekke offentlige aktører deltar. Bergen Næringsråd har også deltatt i styringsgruppen for Ocean Innovation Showroom. Et visningssenter for havnæringene kan bli en viktig synliggjøring av at Bergen samler kreftene om havbyen.

Ekspertgruppe Marin vil også i 2021 arbeide for en styrket samhandling mellom næring, forvaltning og forskning.

Krister Hoaas
Krister Hoaas
Ekspertgruppeleder // Samfunnskontakt, Lerøy Seafood

chat_bubble_outline +47 930 94 052
Espen Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER

Amund Måge
Amund Måge
Marin direktør, UiB

Vibeke  Juriks
Vibeke Juriks
Seniorrådgiver, Sweco

Hogne Tyssøy
Hogne Tyssøy
Forvalter, Bergen Equity

Anette Aase
Anette Aase
Kommunikasjonsdirektør, Fiskeridirektoratet

Nils Aadland
Nils Aadland
Samfunnskontakt, Salmon Group

Nina Stangeland
Nina Stangeland
Adm. direktør, NCE Seafood Innovation Cluster

Anders Milde Gjendemsjø
Anders Milde Gjendemsjø
Associate partner, McKinsey

Kristian Botnen
Kristian Botnen
Adm. direktør, Lingalaks

Marie Hauge
Marie Hauge
Kommunikasjonsdirektør, Havforskningsinstiuttet

Mons Alfred Paulsen
Mons Alfred Paulsen
Partner, Advokatfirmaet Thommessen

Rune Søvdsnes
Rune Søvdsnes
Banksjef havbruk, SpareBank 1 SR-Bank

Aslak Sverdrup
Aslak Sverdrup
Adm. direktør, Akvariet

Geir Anton Johansen
Geir Anton Johansen
Professor, Leder av Smart Ocean - Senter for forskningsdrevet innovasjon, UiB

Bjarne Haldorsen
Bjarne Haldorsen
Daglig leder, Lie-gruppen